Privacy Policy

Deze site verzamelt enkele persoonlijke gegevens met betrekking tot gebruikers.


Eigenaar van de Data Privacy

JERSIX SRL, Via San Martino 23, 42121, Reggio Emilia, Italië

Eigenaar e-mailadres: ondersteuning@jersix.com


Soorten verzamelde gegevens

Onder de persoonlijke gegevens die door deze applicatie worden verzameld, onafhankelijk of via derden, zijn er: naam; E-mail; Telefoon nummer; Adres; Koekje; Gebruiksgegevens.

Volledige informatie over elk type verzamelde gegevens vindt u in de specifieke delen van dit privacybeleid of via specifieke informatieteksten die worden weergegeven voordat de gegevens worden verzameld.
Persoonlijke gegevens kunnen vrijelijk door de gebruiker worden verstrekt of, in het geval van gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld tijdens het gebruik van deze toepassing.
Tenzij anders vermeld, zijn alle gegevens vereist door deze toepassing verplicht. Als de gebruiker weigert om deze te communiceren, kan het voor deze toepassing onmogelijk zijn om de service te leveren. In gevallen waarin deze Applicatie bepaalde Gegevens als optioneel vermeldt, zijn Gebruikers vrij om dergelijke Gegevens niet te communiceren, zonder dat dit gevolgen heeft voor de beschikbaarheid van de Dienst of voor de werking ervan.
Gebruikers die twijfels hebben over welke gegevens verplicht zijn, worden aangemoedigd contact op te nemen met de eigenaar.
Elk gebruik van cookies - of andere trackingtools - door deze applicatie of externe serviceproviders die door deze applicatie worden gebruikt, tenzij anders aangegeven, is bedoeld om de door de gebruiker gevraagde service te bieden, naast de aanvullende doeleinden beschreven in dit document en in het Cookiebeleid, indien beschikbaar.

De Gebruiker neemt de verantwoordelijkheid op zich van de Persoonsgegevens van derden verkregen, gepubliceerd of gedeeld via deze Toepassing en garandeert het recht om deze te communiceren of te verspreiden, waardoor de Eigenaar wordt bevrijd van enige aansprakelijkheid jegens derden.


Methode en plaats van verzamelde gegevens

Verwerkingsmethoden

De Controller neemt gepaste veiligheidsmaatregelen om ongeoorloofde toegang tot, openbaarmaking, wijziging of vernietiging van Persoonsgegevens te voorkomen.
De verwerking gebeurt met behulp van IT- en / of telematicatoepassingen, met organisatorische methoden en met logica die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden. In aanvulling op de gegevens, in sommige gevallen, kunnen zij toegang hebben tot gegevens van andere betrokken bij de organisatie van deze Application partijen (administratief, commercieel, marketing, juridische, systeembeheerders) of externe partijen (zoals derden technische diensten, postbodes, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) benoemde ook, indien nodig, gegevensverwerkers door de verantwoordelijke voor de verwerking. De bijgewerkte lijst met managers kan altijd worden aangevraagd bij de Data Controller.

Rechtsgrondslag van de verwerking

De Houder verwerkt Persoonsgegevens met betrekking tot de Gebruiker in het geval een van de volgende voorwaarden bestaat:

 • de gebruiker toestemming heeft gegeven voor een of meer specifieke doeleinden; Opmerking: in sommige rechtsgebieden kan de Eigenaar geautoriseerd zijn om Persoonsgegevens te verwerken zonder de toestemming van de Gebruiker of een van de hieronder vermelde rechtsgrondslagen, zolang de Gebruiker geen bezwaar maakt ("opt-out") deze behandeling. Dit is echter niet van toepassing als de verwerking van Persoonsgegevens wordt geregeld door Europese wetgeving met betrekking tot de bescherming van Persoonsgegevens;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met de Gebruiker en / of de uitvoering van precontractuele maatregelen;
 • de verwerking is noodzakelijk om een ​​wettelijke verplichting na te komen waaraan de gegevensbeheerder is onderworpen;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag door de houder;
 • de verwerking is noodzakelijk voor het nastreven van het rechtmatige belang van de eigenaar of derden.

Het is in ieder geval altijd mogelijk om de eigenaar te vragen de concrete rechtsgrondslag van elke behandeling te verduidelijken en met name aan te geven of de behandeling is gebaseerd op de wet waarin een contract voorziet of noodzakelijk is om een ​​contract te sluiten.

plaats

De gegevens worden verwerkt in het operationele hoofdkwartier van de Data Controller en op een andere plaats waar die betrokken zijn bij de behandeling zich bevinden. Neem voor meer informatie contact op met de eigenaar.
De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen worden overgedragen aan een ander land dan dat waarin de gebruiker zich bevindt. Voor verdere informatie over de verwerkingssite kan de gebruiker verwijzen naar de sectie over de verwerking van persoonlijke gegevens.

U hebt het recht informatie in te winnen over de rechtsgrondslag voor de overdracht van gegevens buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie van internationaal publiekrecht of bestaande uit twee of meer landen, zoals de VN, alsmede met betrekking tot de veiligheidsmaatregelen die door de houder van persoonsgegevens zijn genomen om de gegevens te beschermen.

De gebruiker kan controleren of een van de hierboven beschreven overdrachten plaatsvindt door de sectie van dit document te bekijken met betrekking tot de details over de verwerking van persoonlijke gegevens of om informatie van de gegevensbeheerder te vragen door contact met hem op te nemen met de gegevens die aan het begin zijn vermeld.

Bewaartermijn

De gegevens worden verwerkt en opgeslagen voor de tijd die nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

daarom:

 • Persoonlijke gegevens die worden verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de eigenaar en de gebruiker, worden bewaard totdat de uitvoering van het contract is voltooid.
 • Persoonsgegevens die worden verzameld voor doeleinden die verband houden met het rechtmatige belang van de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens, worden bewaard totdat aan dergelijke belangen is voldaan. De gebruiker kan nadere informatie verkrijgen over het legitieme belang dat de eigenaar nastreeft in de relevante delen van dit document of door contact op te nemen met de gegevensbeheerder.

Wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming van de gebruiker, kan de eigenaar de persoonlijke gegevens langer bewaren totdat die toestemming is ingetrokken. Bovendien kan de verantwoordelijke voor gegevensverwerking verplicht zijn om de persoonsgegevens gedurende een langere periode te bewaren in overeenstemming met een wettelijke verplichting of op bevel van een autoriteit.

Aan het einde van de bewaarperiode worden de persoonlijke gegevens verwijderd. Daarom kan aan het einde van deze termijn het recht op toegang, annulering, rectificatie en het recht op gegevensportabiliteit niet langer worden uitgeoefend.


Doel van de verwerking van de verzamelde gegevens

De gebruikersgegevens worden verzameld om de eigenaar in staat te stellen zijn diensten te verlenen, en voor de volgende doeleinden: contact opnemen met de gebruiker en statistieken.

Voor meer gedetailleerde informatie over de doeleinden van de verwerking en over de Persoonsgegevens die concreet relevant zijn voor elk doel, kan de Gebruiker verwijzen naar de relevante secties van dit document.


Details over de verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en met behulp van de volgende diensten:

Contact Formulier

De gebruiker, door het invullen met uw gegevens in het contactformulier, gaat u ermee akkoord om ze te gebruiken om te reageren op verzoeken om informatie, schatten, of enige andere vorm aangegeven door het formulier.

Verzamelde Persoonsgegevens: e-mail; Voornaam; telefoon.

Mailinglijst of Newsletter

Door je in te schrijven op de mailinglijst of newsletter, wordt het e-mailadres van de Gebruiker automatisch toegevoegd aan een lijst met contacten waarnaar e-mailberichten met informatie, inclusief commerciële en promotionele informatie, met betrekking tot deze Applicatie kunnen worden verzonden. Het e-mailadres van de Gebruiker kan ook aan deze lijst worden toegevoegd als gevolg van registratie bij deze Applicatie of na het doen van een aankoop.

Verzamelde persoonsgegevens: e-mail.

Mailjet (SAS-mailjet)

Mailjet is een service voor adresbeheer en het verzenden van e-mailberichten die wordt aangeboden door SAS Mailjet.

Verwerkte persoonsgegevens: e-mail; natie; Voornaam.
Plaats van verwerking: Frankrijk - Privacy Policy.
Categorie van persoonlijke informatie verzameld onder de CCPA: identifiers.

Dit type behandeling bestaat uit:

 • een verkoop op grond van de CCPA en VCDPA
 • een aandeel onder de CCPA
 • gerichte reclame volgens de VCDPA

Met dit type service kunt u rechtstreeks vanaf de pagina's van deze applicatie communiceren met livechatplatforms die door derden worden beheerd, om contact op te nemen met en gecontacteerd te worden door de ondersteuningsdienst van deze applicatie.
In het geval dat een interactiedienst met live chatplatforms is geïnstalleerd, is het mogelijk dat, zelfs als de gebruikers de service niet gebruiken, deze gebruiksgegevens verzamelt met betrekking tot de pagina's waarop deze is geïnstalleerd. Bovendien kunnen live chatgesprekken worden opgenomen.

Tidio Live Chat-widgets (Tidio Ltd)

De Tidio Live Chat Widget is een interactiedienst met het Tidio live chat-platform, aangeboden door Tidio Ltd.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gegevens gecommuniceerd tijdens het gebruik van de dienst; Gebruiksgegevens; Trackingtools.
Plaats van verwerking: Verenigd Koninkrijk - Privacy Policy.
Categorie van persoonlijke informatie verzameld onder de CCPA: internetinformatie.

Dit type behandeling bestaat uit:

 • een verkoop op grond van de CCPA en VCDPA

Aankoopformulier

Door het aankoopformulier met hun gegevens in te vullen, stemt de gebruiker in met het gebruik ervan voor het verwerken en afronden van de bestelling of enige andere aard die wordt aangegeven door de formulierkop.

Verzamelde persoonlijke / zakelijke gegevens: e-mail; Voornaam; achternaam; telefoon; fiscale code; woonadres; Verzendingsadres; Bedrijfsnaam; Btw-nummer; unieke SDI-code; Facturatie adres.

Betalingsgegevens (Stripe / PayPal)

De kaartinformatie en gegevens die tijdens het betalingsproces worden ingevoerd, worden veilig beheerd door Stripe of PayPal.
Verzamelde persoonsgegevens: verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst.
Streep> Privacy Policy
PayPal> Privacy Policy

De informatie in deze sectie diensten worden gebruikt om de eigenaar te controleren en te analyseren verkeersgegevens en worden gebruikt voor het bijhouden van de gebruiker gedrag te houden.

Meta-evenementenmanager (Meta Platforms Ireland Limited)

Meta Events Manager is een statistiekenservice die wordt aangeboden door Meta Platforms Ireland Limited. Door de Meta-pixel te integreren, kan Meta Events Manager de Eigenaar informatie geven over verkeer en interacties op deze Applicatie.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Hulpmiddelen voor het volgen.
Verwerkingslocatie: Ierland - Privacy Policy.
Categorie van persoonlijke informatie verzameld onder de CCPA: internetinformatie.

Dit type behandeling bestaat uit:

 • een verkoop op grond van de CCPA en VCDPA

Google Analytics 4 (Google Ierland Limited)

Google Analytics is een statistische dienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited ("Google"). Google gebruikt de verzamelde Persoonsgegevens om het gebruik van deze Applicatie te volgen en te onderzoeken, rapporten op te stellen en deze te delen met andere door Google ontwikkelde diensten.
Google mag deze persoonlijke gegevens gebruiken om contextualiseren en de advertenties van het eigen advertentienetwerk personaliseren.
In Google Analytics 4 worden IP-adressen gebruikt op het moment van verzamelen en vervolgens verwijderd voordat de gegevens worden vastgelegd in een datacenter of server. Voor meer informatie kunt u de officiële documentatie van Google.

Verwerkte persoonsgegevens: trackingtools.
Verwerkingslocatie: Ierland - Privacy Policy - opt-out.
Categorie van persoonlijke informatie verzameld onder de CCPA: internetinformatie.

Dit type behandeling bestaat uit:

 • een verkoop op grond van de CCPA en VCDPA

Google Analytics met geanonimiseerd IP (Google Ireland Limited)

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited ("Google"). Google gebruikt de verzamelde Persoonsgegevens om het gebruik van deze Applicatie bij te houden en te onderzoeken, rapporten op te stellen en deze te delen met andere door Google ontwikkelde diensten.
Google mag deze persoonlijke gegevens gebruiken om contextualiseren en de advertenties van het eigen advertentienetwerk personaliseren.
Deze Google Analytics-integratie maakt uw IP-adres anoniem. Anonimisering werkt door het IP-adres van gebruikers in te korten binnen de grenzen van de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte onderschrijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het IP-adres naar de servers van Google gestuurd en binnen de Verenigde Staten ingekort.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Hulpmiddelen voor het volgen.
Verwerkingslocatie: Ierland - Privacy Policy - opt-out.
Categorie van persoonlijke informatie verzameld onder de CCPA: internetinformatie.

Dit type behandeling bestaat uit:

 • een verkoop op grond van de CCPA en VCDPA

Deze services zijn bedoeld om de belangrijkste componenten van deze applicatie te hosten en te bedienen, waardoor het mogelijk is om deze applicatie vanaf één platform te leveren. Deze platforms bieden de Eigenaar een breed scala aan tools, zoals bijvoorbeeld analytische tools, voor het beheren van gebruikersregistratie, voor het beheren van opmerkingen en de database, voor e-commerce, voor het verwerken van betalingen enz. Het gebruik van deze tools omvat het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens.
Sommige van deze services werken via servers die zich geografisch op verschillende plaatsen bevinden, waardoor het moeilijk is om de exacte plaats te bepalen waar persoonlijke gegevens worden opgeslagen.

WordPress.com (Automatic Inc.)

WordPress.com is een platform dat wordt aangeboden door Automattic Inc. waarmee de Eigenaar deze Applicatie kan ontwikkelen, uitvoeren en hosten.

Verzamelde persoonsgegevens: verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - Privacy Policy.

SiteGround-hosting (SiteGround Spanje SL)

Dit document beschrijft het privacybeleid van SiteGround Hosting met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens van gebruikers van de website die op hun platform wordt gehost.

Informatie over verzamelde persoonsgegevens:
SiteGround Hosting verzamelt enkele persoonlijke gegevens van gebruikers van de website die op hun platform wordt gehost om een ​​efficiënte en gepersonaliseerde hostingservice te bieden. De verzamelde gegevens kunnen informatie bevatten zoals uw naam, e-mailadres, IP-adres en browse-informatie. Bovendien kan SiteGround Hosting informatie verzamelen over de voorkeuren van websitegebruikers door het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën.

Gebruik van persoonsgegevens:
De persoonlijke gegevens die door SiteGround Hosting worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt om een ​​efficiënte en gepersonaliseerde hostingservice te bieden aan de gebruikers van de website die op hun platform wordt gehost. Ze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om het gebruik van de website te monitoren, eventuele technische problemen op te lossen en de veiligheid van gebruikersinformatie te waarborgen.

Daarnaast kan SiteGround Hosting uw persoonlijke gegevens alleen delen met andere gelieerde bedrijven of zakenpartners als dit nodig is om een ​​door u gevraagde dienst te leveren of als dit wettelijk vereist is.

Beveiliging van persoonsgegevens:
SiteGround Hosting neemt fysieke, elektronische en procedurele beveiligingsmaatregelen om de persoonlijke gegevens van gebruikers van de website die op hun platform wordt gehost te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, misbruik, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.
Gebruikers van de website die wordt gehost op SiteGround Hosting hebben in ieder geval het recht om toegang tot, rectificatie of annulering van hun persoonlijke gegevens te vragen, en zich te verzetten tegen hun behandeling, door contact op te nemen met hun websitebeheerder of SiteGround-ondersteuning.

Met dit type service kunt u inhoud die op externe platforms wordt gehost rechtstreeks vanaf de pagina's van deze toepassing bekijken en ermee communiceren.
Dit type service kan nog steeds gegevens verzamelen over internetverkeer met betrekking tot de pagina's waarop de service is geïnstalleerd, zelfs als gebruikers deze niet gebruiken.

Lettertype Awesome (Fonticons, Inc.)

Font Awesome is een visualisatieservice in lettertypestijl die wordt beheerd door Fonticons, Inc. waarmee deze Applicatie dergelijke inhoud in zijn pagina's kan integreren.

Verzamelde persoonlijke gegevens: gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - Privacy Policy.

Google Fonts

Google Fonts is een visualisatieservice in lettertypestijl die wordt beheerd door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van de locatie waar deze Applicatie wordt gebruikt, waardoor deze Applicatie dergelijke inhoud in zijn pagina's kan integreren.

Verzamelde persoonlijke gegevens: gebruiksgegevens; verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - Privacy Policy; Ierland - Privacy Policy. Onderwerp dat zich aan het privacyschild houdt.

Met dit soort services kan deze applicatie gegevens van uw accounts op services van derden verzamelen en acties met hen uitvoeren.
Deze services worden niet automatisch geactiveerd, maar vereisen de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker.

Toegang tot Stripe-account (Stripe Inc)

Met deze service kan deze applicatie verbinding maken met het gebruikersaccount op Stripe, aangeboden door Stripe, Inc.

Verzamelde persoonsgegevens: verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - Privacy Policy. Onderwerp dat zich aan het privacyschild houdt.

Door zich te registreren of te authenticeren, stelt de gebruiker de applicatie in staat hem te identificeren en hem toegang te geven tot speciale diensten.
Afhankelijk van het volgende kunnen registratie- en authenticatiediensten worden geleverd met hulp van derden. Als dit gebeurt, heeft deze applicatie toegang tot bepaalde gegevens die zijn opgeslagen door de externe service die wordt gebruikt voor registratie of identificatie.

Inloggen met PayPal (Paypal)

Inloggen met PayPal is een registratie- en authenticatieservice die wordt aangeboden door PayPal Inc. en is verbonden met het PayPal-netwerk.

Verzamelde persoonsgegevens: verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst.

Verwerkingslocatie: zie het privacybeleid van Paypal - Privacy Policy.

Dit type service is functioneel voor het gecentraliseerde beheer van de tags of scripts die op deze applicatie worden gebruikt.
Het gebruik van deze diensten omvat de stroom van gebruikersgegevens door hen en, indien nodig, hun bewaring.

Google Tag Manager

Google Tag Manager is een tagbeheerservice die wordt aangeboden door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van de locatie van waaruit deze Applicatie wordt geopend.

Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - Privacy Policy; Ierland - Privacy Policy. Onderwerp dat zich aan het privacyschild houdt.


Gebruikersrechten

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot de Gegevens verwerkt door de Gegevensbeheerder.

In het bijzonder heeft de gebruiker het recht om:

 • intrekken op elk gewenst moment. De gebruiker kan zijn toestemming voor de verwerking van zijn eerder geuite persoonlijke gegevens intrekken.
 • verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. De Gebruiker kan bezwaar maken tegen de verwerking van zijn Gegevens wanneer deze plaatsvindt op een andere wettelijke basis dan toestemming. Verdere details over het recht op verzet worden aangegeven in de onderstaande sectie.
 • toegang tot uw gegevens. De gebruiker heeft het recht informatie te verkrijgen over de gegevens die door de gegevensbeheerder zijn verwerkt, over bepaalde aspecten van de verwerking en om een ​​kopie van de verwerkte gegevens te ontvangen.
 • verifieer en vraag om rectificatie. De gebruiker kan de juistheid van zijn gegevens verifiëren en de bijwerking of correctie aanvragen.
 • behandelingsbeperking verkrijgen. Wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan, kan de Gebruiker de beperking van de verwerking van hun Gegevens vragen. In dit geval zal de Data Controller de Gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan het behoud ervan.
 • verkrijgen van de annulering of verwijdering van hun persoonlijke gegevens. Wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan, kan de gebruiker de annulering van hun gegevens door de eigenaar aanvragen.
 • uw gegevens ontvangen of laten overzetten naar een andere houder. U hebt het recht om uw gegevens in een gestructureerd formaat te ontvangen, vaak gebruikt en leesbaar door een automatische inrichting en, indien technisch haalbaar, om de overdracht zonder belemmering voor een andere houder te verkrijgen. Deze bepaling is van toepassing wanneer de Gegevens worden verwerkt met geautomatiseerde hulpmiddelen en de verwerking is gebaseerd op toestemming van de Gebruiker, op een contract waarvan de Gebruiker een partij is of op contractuele maatregelen die daarmee zijn verbonden.
 • een klacht indienen. De gebruiker kan een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming of in de rechtszaal optreden.

Details over het recht op oppositie

Wanneer de persoonsgegevens in het algemeen belang worden behandeld, in de uitoefening van het openbaar gezag, waarmee het de eigenaar of een legitiem belang van de eigenaar na te streven, Gebruikers hebben het recht zich te verzetten tegen de behandeling om een ​​reden die verband houden met hun specifieke situatie.

Gebruikers worden eraan herinnerd dat als hun gegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, ze zich zonder enige reden tegen de verwerking kunnen verzetten. Om te weten of de Eigenaar omgaat met gegevens voor directmarketingdoeleinden, kunnen gebruikers verwijzen naar de respectieve secties van dit document.

Hoe de rechten uit te oefenen

Om de rechten van de Gebruiker uit te oefenen, kunnen Gebruikers een verzoek richten aan de contactgegevens van de Eigenaar die in dit document worden vermeld. De verzoeken worden kosteloos gestort en zo snel mogelijk door de Eigenaar verwerkt, in elk geval binnen een maand.


Aanvullende informatie over de behandeling

Verliefde

De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen door de eigenaar worden gebruikt voor de rechtbank of in de voorbereidende fase van zijn mogelijke vestiging voor de verdediging tegen misbruik bij het gebruik van deze applicatie of aanverwante diensten door de gebruiker.
De gebruiker verklaart kennis te hebben van het feit dat de verantwoordelijke voor de verwerking mogelijk verplicht is om de gegevens openbaar te maken op bevel van de overheid.

Specifieke informatie

Op verzoek van de gebruiker kan deze toepassing, naast de informatie in dit privacybeleid, de gebruiker aanvullende en contextuele informatie verschaffen over specifieke services of het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens.

Systeem logs en onderhoud

Voor behoeften in verband met bediening en onderhoud kan deze toepassing en eventuele externe services die het gebruikt, systeemlogboeken verzamelen, dit zijn bestanden die de interacties registreren en die mogelijk ook persoonlijke gegevens bevatten, zoals het IP-adres van de gebruiker.

Informatie die niet in dit beleid

Verdere informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kan te allen tijde worden opgevraagd bij de gegevensbeheerder met behulp van de contactgegevens.

Reactie op "Do Not Track" -verzoeken

Deze applicatie ondersteunt geen "Do Not Track" -verzoeken.
Om te weten te komen of de gebruikte services van derden hen ondersteunen, wordt de gebruiker uitgenodigd om zijn respectieve privacybeleid te raadplegen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

De Data Controller behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen door Gebruikers op deze pagina en, indien mogelijk, op deze Applicatie te informeren en, indien technisch en juridisch haalbaar, door een kennisgeving te sturen naar Gebruikers via een van de extremen contactgegevens in het bezit van de eigenaar. Raadpleeg daarom regelmatig deze pagina, verwijzend naar de datum van de laatste wijziging die onderaan staat aangegeven.

Als de wijzigingen betrekking hebben op behandelingen waarvan de rechtsgrondslag toestemming is, verzamelt de controller, indien nodig, de toestemming van de gebruiker opnieuw.


Persoonlijke gegevens (of data)

Het zijn persoonsgegevens die alle informatie bevatten die, direct of indirect, ook in verband met andere informatie, waaronder een persoonlijk identificatienummer, een fysieke persoon identificeert of identificeert.

Gebruik van gegevens

Deze informatie wordt automatisch verzameld via deze applicatie (ook van applicaties van derden geïntegreerd in deze applicatie), waaronder: IP-adressen of domeinnamen van de computers gebruikt door de gebruiker die verbinding maken met deze applicatie, adressen in URI-notatie ( Uniform Resource Identifier), de tijd van het verzoek, de methode die wordt gebruikt bij het doorsturen van het verzoek naar de server, de grootte van het bestand dat als reactie is ontvangen, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (goede volgorde, fout, enz.) land van herkomst, de kenmerken van de browser en het door de bezoeker gebruikte besturingssysteem, de verschillende tijdelijke connotaties van het bezoek (bijvoorbeeld de tijd die aan elke pagina is besteed) en de details van de route die in de toepassing is gevolgd, met specifieke referentie naar de volgorde van de geraadpleegde pagina's, naar de parameters gerelateerd aan het besturingssysteem en de IT-omgeving van de Gebruiker.

gebruiker

De persoon die deze applicatie gebruikt die, tenzij anders aangegeven, samenvalt met de geïnteresseerde.

geïnteresseerd

De natuurlijke persoon naar wie de persoonsgegevens verwijzen.

De Data Manager (of manager)

De natuurlijke persoon, rechtspersoon, openbaar bestuur en elke andere entiteit die persoonsgegevens namens de Eigenaar verwerkt, zoals uiteengezet in dit privacybeleid.

Data controller (of houder)

De natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een andere instantie die, afzonderlijk of samen met anderen, de doeleinden en middelen bepaalt voor de verwerking van persoonsgegevens en de goedgekeurde instrumenten, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen in verband met de operatie en gebruik van deze applicatie. De Data Controller is, tenzij anders aangegeven, de eigenaar van deze applicatie.

deze toepassing

De hardware of softwaretool waarmee de persoonlijke gegevens van gebruikers worden verzameld en verwerkt.

Dienst

De Service geleverd door deze Applicatie zoals gedefinieerd in de relevante voorwaarden (indien aanwezig) op deze site / applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders aangegeven, wordt elke verwijzing naar de Europese Unie in dit document uitgebreid tot alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookiebleid

Klein stukje van de gegevens die zijn opgeslagen in de User-apparaat.


juridische informatie

Deze privacyverklaring wordt opgesteld op basis van meerdere wettelijke systemen, waaronder artikelen 13 en 14 van de Verordening (EU) 2016 / 679.

Tenzij anders vermeld, heeft deze privacyverklaring alleen betrekking op deze toepassing.